Intrebari frecvente

 • In ce conditii un consumator poate schimba furnizorul de energie electrica?

  Raspuns:
  In prezent piata de energie electrica din Romania este complet liberalizata. In aceasta situatie, orice consumator de energie electrica are dreptul sa isi aleaga furnizorul dintre titulari cu licenta de furnizare listati pe site-ul ANRE si sa contracteze direct cu acesta energia electrica necesara. Lista furnizori de energie electrica licentiati poate fi consultata aici.

 • Schimbarea furnizorului presupune intreruperea alimentarii cu energie electrica?

  Raspuns:
  Procedura de schimbare a furnizorului incepe cu 21 de zile inainte de data efectiva de intrarea in vigoare a noului contract, astfel incat sa existe suficient timp pentru indeplinirea tuturor obligatiilor de catre vechiul si noul furnizor in vederea respectarii continuitatii in furnizarea energiei. Astfel este pastrata continuitatea in alimentare la aceiasi parametri de calitate.

 • O sa am probleme de calitate a energiei in cazul in care imi schimb furnizorul?

  Raspuns:
  Schimbarea furnizorului de energie nu implica modificari de ordin tehnic, singura modificare este cea a structuriii pretului energiei electrice achizitionate. Calitatea energie va fi aceeasi, in conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare aferent fiecarui loc de consum.

 • Ce reprezinta Certificatul Verde?

  Raspuns:
  Certificatul verde este un titlul ce atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii si reprezinta schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile (energie verde). Statul roman sprijina investitorii in energie verde prin intermediul certificatelor verzi si prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. In prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un numar de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumparate de catre furnizorii de energie electrica, companiile de profil fiind obligate sa aiba o anumita cota de energie regenerabila in cosul de energie electrica livrata consumatorilor.

 • Cum se stabileste valoarea certificatelor verzi?

  Raspuns:
  In factura de energie electrica transmisa de catre furnizorul de energie electrica consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica, dupa achizitionarea de catre furnizor a certificatelor verzi corespunzator cotei obligatorii de achizitie. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate [CV/MWh] estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata [MWh] si pretul certificatelor verzi achizitionate de furnizorul respectiv pe pietele centralizate administrate de operatorul pietei de energie electrica. Pana cel tarziu la data de 1 septembrie a fiecarui an, furnizorul de energie electrica va regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, in functie de cota finala anuala obligatorie de achizitie de certificate [CV/MWh] stabilita de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata [MWh] si pretul certificatelor verzi achizitionate de furnizorul respectiv pe pietele centralizate administrate de operatorul pietei de energie electrica. In cazul in care rezilierea contractului se va produce inainte de data incetarii acestuia, se va regulariza contravaloarea certificatelor verzi, aferente consumului pana la data rezilierii.

 • Care este diferenta intre taxa de cogenerare si certificatul verde?

  Raspuns:
  Taxa de cogenerare sau contributia pentru cogenerare de inalta eficienta este aferenta schemei de sprijin pentru promovarea sistemelor de producere de energie electrica si termica in cogenerare. Certificatul verde este aferent schemei de sprijin pentru promovarea sistemelor de producere de energie electrica din surselor regenerabile de energie electrica (energie hidro, solara, eoliana,etc). Contributia pentru cogenerare de inalta eficienta este reglementata prin HG nr. 1215/2009 cu completarile si modificarile ulterioare privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica, iar valaorea acesteia este stabilita si modificata prin Ordin al presedintelui ANRE. Prevederea legala ce stabileste facturarea certificatelor verzi este Legea nr. 220/2008 cu completarile si modificarile ulterioare pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

 • Care este diferenta dintre un client casnic si un client noncasnic?

  Raspuns:
  Clientul casnic este clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități economice sau profesionale.

  Clientul noncasnic este clientul care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul decât cel casnic. În această categorie intră și producători, furnizori sau operatori de rețea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.

 • Ce informatii contine o factura de energie electrica?

  Raspuns:
  Factura emisă de catre furnizor clienţilor finali trebuie să cuprindă urmatoarele informatii:

  • datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final;
  • numărul şi data emiterii facturii;
  • termenul de plată scadent;
  • perioada pentru care s-a facturat energia consumată;
  • modul în care a fost stabilită cantitatea de energie electrică facturată, respectiv măsurare, estimare sau autocitire, în cazul clienţilor finali la care intervalul de citire este mai mare decât cel de facturare;
  • semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, respectiv energie activă facturată, energie reactivă facturată, corecţii de energie activă/reactivă, taxă pentru putere, penalităţi pentru depăşirea puterilor contractate, penalităţi pentru abateri de la prognoza de consum, penalităţi pentru întârziere la plata facturilor etc.;
  • mărimile de facturat, cu precizarea dacă reprezintă valori măsurate, estimate sau contractate;
  • unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
  • tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi de sistem şi/sau de distribuţie, care intră în componenţa preţului/tarifului de vânzare, dacă este cazul;
  • temeiul legal de preţ, respectiv documentul prin care au fost aprobate/avizate preţurile reglementate şi taxele aplicate în factură;
  • sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată;
  • certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
  • valoarea totală de plată, cu specificarea cantităţilor totale de energie electrică facturate pe intervalul de facturare;
  • informaţii privind sumele de plată pentru care termenul scadent a fost depăşit la momentul emiterii facturii (soldul la data facturarii);
  • codul de identificare a locului de consum;
  • codul unic de identificare a punctului de măsurare;
  • modalităţi de plată a facturilor.

 • Care este periodicitatea de citire a contorului de energie electrica la consumatori?

  Raspuns:
  Intervalul de citire a indexului contorului de către Operatorul de Retea (OR), în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depășească 6 luni.

  În cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este o lună calendaristică.

 • Cum pot fi semnalate intreruperile in alimentarea cu energie electrica si problemele legate de functionarea retelei electice de alimentare?

  Raspuns:
  Dacă clientul a încheiat contract pentru serviciul de distribuție direct cu Operatorul de Distributie, semnalarea problemelor legate de întreruperea în alimentare se face la Operatorul de Distribuție. Dacă contractul pentru serviciul de distribuție este încheiat cu furnizorul, clientul poate semnala problemele legate de întreruperea în alimentare atât la Operatorul de Distribuție, cât și la furnizorul de energie electrică.

 • Care sunt situatiile in care clientul final incheie contractul de retea direct cu Operatorul de Retea (OR)?

  Raspuns:

  Contractul de rețea se încheie de către clientul final cu OR, în următoarele situații:

  • locul de consum are simultan mai mulți furnizori sau face obiectul participării la agregarea de către un agregator independent;
  • la rețeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparținând altor clienți finali;
  • locul de consum este racordat la o rețea de Medie Tensiune (MT) sau Inaltă Tensiune (IT), la solicitarea clientului final cu contract de furnizare încheiat pe piața concurențială. În acest caz, contractul de rețea poate include și locuri de consum racordate la o rețea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licență a aceluiași OR.

 • Cum se procedează dacă clientul final sesizează înregistrări eronate ele contorului?

  Raspuns:
  Dacă clientul final sesizează Operatorului de Distribuție (OD), direct sau prin intermediul furnizorului, că grupul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate, OD efectuează o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părți. Echipamentul de măsurare demontat se verifică în laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare. Costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare se suportă de către OD, inclusiv în cazul în care sesizarea se dovedește a fi neîntemeiată. În situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către OD, costul se plătește de către utilizator, prin intermediul furnizorului.

 • Cum se procedează dacă nu se poate efectua citirea contorului, cu periodicitatea stabilită, din cauza lipsei accesului la contor?

  Raspuns:

  Dacă citirea nu se poate efectua din cauza lipsei accesului la contor a reprezentantului Operatorului de Distributie, aceasta se poate reprograma, de comun acord, între clientul final și reprezentantul  Operatorului de Distributie , și prin intermediul furnizorului. Dacă un client final a fost preavizat, întrucât reprezentantul Operatorului de Distribuție nu a avut acces la contor, este obligatorie respectarea termenului din preaviz în ceea ce privește contactarea furnizorului sau a distribuitorului. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum.

 • Ce este prosumatorul?

  Raspuns:

  Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

 • Cui trebuie să se adreseze prosumatorul care deține o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum pentru certificarea calității de prosumator?

  Raspuns:
  Prosumatorul se va adresa Operatorului de Distribuție la rețeaua căruia este racordată unitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.

 • Cui poate vinde energia electrică prosumatorul care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum si la ce pret?

  Raspuns:

  Prosumatorul care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi poate vinde energia electrică produsă din acestea și livrată în rețeaua electrică furnizorului de energie electrică cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la prețul prevăzut la art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a beneficia de acest preț, indiferent de data punerii în funcțiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

  • activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;
  • puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 100 kW pe loc de consum;
  • schema electrică a centralei electrice prevăzute la lit. b) este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în rețeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produse în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;
  • sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevazută la lit. b) si livrată în rețeaua electrică, precum și a energiei electrice consumate din rețea.

  Furnizorul cu care consumatorul are incheiat contract de furnizare energie electrica este obligat să prezinte prosumatorului în termen de 10 zile de la solicitarea acestuia din urma, un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, conform contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018.

  De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu în prima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an calendaristic.

 • Cum se realizează facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale Operatorului de Retea (OR) în cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice?

  Raspuns:

  În cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale OR se realizează, succesiv:

  • pe baza consumului de energie electrică determinat prin autocitirea indexului grupului de măsurare de către clientul final și transmiterea acestuia în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor. Atunci când consideră eronată autocitirea, furnizorul solicită clientului final refacerea autocitirii;
  • în situația în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor:
  • pe baza unui consum estimat de energie electrică, prevăzut într-o convenție de consum stabilită de comun acord de clientul final cu furnizorul;
  • pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;
  • pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent.

  Regularizarea consumului de energie electrică corespunzător valorilor citite se efectuează în prima factură emisă după citirea indexului grupului de măsurare de către OR.

 • În ce situații furnizorul/Operatorul de Retea (OR) nu răspunde pentru daunele materiale?

  Raspuns:

  Furnizorul/OR nu răspunde pentru daune materiale dacă întreruperea furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze:

  • forța majoră/condițiile meteorologice deosebite, pentru care furnizorul/OR poate dovedi că aceasta l-au împiedicat să își respecte obligațiile contractuale;
  • daunele materiale sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și, după caz, Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, în vigoare;
  • daunele materiale sunt cauzate de întreruperi în situații excepționale, dacă OR și furnizorul au acționat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru astfel de situații

 • Prin ce mijloace se anunță de către Operatorul de Retea întreruperile programate?

  Raspuns:

  Operatorul de Retea informează clienții finali și furnizorii acestora cu privire la data, ora, precum și durata întreruperilor planificate în alimentarea cu energie electrică, prevăzute în standardele de performanță, prin următoarele mijloace:

  • în scris sau telefonic, clienților finali noncasnici mari, precum și clienților vulnerabili care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică; se poate folosi și calea electronică de transmitere, respectiv e-mail, SMS, cu confirmarea primirii;
  • prin mass-media, pagina proprie de internet și/sau afișaj la locurile de consum ale clienților finali noncasnici mici și ale clienților casnici.

 • Ce drepturi și ce obligații am în calitate de consumator de energie electrică? 

  Raspuns:

  Clientului final de energie electrică are urmatoarele drepturi:

  • dreptul de a avea acces la rețelele electrice de interes public în condițiile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele de interes public în vigoare și să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice;
  • să își aleagă furnizorul de energie electrică și să accepte o ofertă-tip publicată de către furnizor sau să solicite furnizorului o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică;
  • să denunțe unilateral contractul de furnizare a energiei electrice, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale, inclusiv în situația în care nu acceptă noile condiții contractuale/clauze sau modificări ale prețului de furnizare notificate de către furnizor;
  • să își schimbe efectiv furnizorul, în termen de cel mult 21 de zile de la data solicitării, conform procedurii specifice aprobate de ANRE;
  • să beneficieze de serviciu universal în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile, dacă este client casnic, sau dacă solicită și face dovada îndeplinirii cerințelor specifice prevăzute de actele normative aplicabile, dacă este client final noncasnic;
  • să beneficieze, la cerere, de facilitățile specifice clienților vulnerabili, dacă se încadrează în această categorie;
  • să primească de la furnizor decontul final de regularizare, în termen de maximum 42 zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice;
  • să i se pună la dispoziție, în mod gratuit, în forma tipărită sau, dacă solicită, în forma electronică, înainte de încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, un rezumat al principalelor condiții contractuale, redactate într-un limbaj concis și simplu;
  • să îi fie notificate de către furnizor, într-un mod transparent și ușor de înțeles, orice modificare a prețului de furnizare, precum și motivele și condițiile prealabile ale modificării și sfera de aplicare a acesteia, în mod direct și în timp util, cu cel puțin 14 zile, și în ceea ce îi privește pe clienții casnici, cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării;
  • să i se pună la dispoziție, la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice/odată cu prima factură emisă, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului și, după caz, ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;
  • să solicite furnizorului modificarea adresei de corespondență și/sau a modalității de comunicare pentru primirea facturilor/comunicărilor/notificărilor;
  • să beneficieze de mai multe modalități de plată a facturii, puse la dispoziție de furnizor, și să utilizeze oricare dintre aceste modalități de plată. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil;
  • să înainteze o plângere furnizorului referitoare la activitatea de furnizare a energiei electrice desfășurată de către acesta la locul de consum; în cazul în care clientul final nu este mulțumit de soluționarea plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluționat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluționare a plângerilor/litigiilor, precum și de a se adresa instanțelor competente;
  • să primească despăgubiri/compensații, în conformitate cu prevederile contractuale și reglementările în vigoare;
  • să solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică) verificarea, repararea sau înlocuirea grupului de măsură/contorului defect, în condițiile reglementărilor în vigoare;
  • să sesizeze, utilizând datele de contact ale OR puse la dispoziție de către furnizor, și să fie informat de către OR cu privire la deranjamentele/întreruperile în alimentarea cu energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare;
  • să sesizeze furnizorul și să fie informat de către acesta, la cerere, cu privire la întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum și cu privire la orice alte probleme care vizează activitatea OR la locurile de consum care fac obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în vigoare;
  • în cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale OR să se realizeze în conformitate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali;
  • să solicite furnizorului modificarea cantităților de energie convenite în convenția de consum, atunci când facturarea se face pe baza unei convenții de consum, oricând consideră că i se va modifica consumul, cu condiția ca noile valori să fie transmise cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea perioadei de facturare respective;
  • în cazul în care are montat SMI, care permite stocarea și furnizarea de informații exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa, în condițiile reglementărilor aplicabile, următoarele tipuri de informații suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică: date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru ultimii 3 ani sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 3 ani; date detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună și an pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare sau de la data montării contorului inteligent, dacă acestea din urmă sunt mai mici de 24 de luni;
  • să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare;
  • să solicite furnizorului și să primească de la acesta, în mod gratuit, explicații/informații privind conținutul facturilor de energie electrică;
  • în cazul în care locul de consum este integrat în SMI, să i se factureze consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare, colectate de SMI, la care are acces gratuit furnizorul;
  • să solicite furnizorului date privind valoarea facturilor emise și/sau istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, și să primească toate datele solicitate în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date; solicitarea clientului final trebuie să cuprindă datele de identificare ale acestuia, adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informațiile și modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate;
  • să se retragă din contractul de furnizare a energiei electrice, dacă acesta a fost încheiat în afara spațiilor comerciale ale furnizorului sau prin mijloace de comunicare la distanță (cum ar fi internet sau telefon), fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta costuri, cu respectarea legislației aplicabile;
  • în cazul prosumatorului, să beneficieze de serviciul de regularizare financiară dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice și valoarea energiei electrice consumate din rețelele electrice, în condițiile reglementărilor aplicabile;
  • să i se restituie garanția financiară constituită la dispoziția furnizorului, conform prevederilor Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică în vigoare;
  • de soluționare alternativă a litigiilor;
  • orice alte drepturi prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele semnate sau de alte acte normative aplicabile.

  Clientul final de energie electrică are urmatoarele obligatii:

  • să respecte clauzele contractului de furnizare a energiei electrice, precum și obligațiile care îi revin în calitate de utilizator al rețelei electrice, conform Condițiilor generale de prestare a serviciului de distribuție a energiei electrice în vigoare;
  • să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, în termen de 30 de zile de la modificare;
  • să achite facturile emise de furnizor în baza contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv factura cu decontul final de regularizare a obligațiilor de plată, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a penalităților de întârziere specificate în contract, precum și facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, și altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
  • să permită accesul reprezentantului OR în scopul de a presta activitatea de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreține, verifica, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, precum și pentru a întreține, verifica sau remedia defecțiunile intervenite la instalațiile aflate în exploatarea OR, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de OR pentru efectuarea activității se comunică clientului final în vederea acordării accesului, conform reglementărilor aplicabile. Reprezentantul OR are obligația să prezinte clientului final legitimația de serviciu și să comunice motivul pentru care solicită accesul la instalațiile electrice aflate pe proprietatea clientului final;
  • să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice și ale OR, precum și toate celelalte instalații aflate în exploatarea OR, amplasate pe proprietatea sa;
  • să sesizeze imediat furnizorul sau OR în legătură cu orice defecțiune pe care o constată în funcționarea grupurilor de măsurare de la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
  • să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică;
  • să achite OR prin intermediul furnizorului sau, după caz, direct OR contravaloarea serviciilor de deconectare/reconectare, de demontare, verificare și remontare a grupurilor de măsurare, efectuate de OR conform reglementărilor în vigoare, dacă acestea au fost executate la cererea sau din culpa clientului final;
  • să constituie/actualizeze/reconstituie garanția financiară la dispoziția furnizorului de energie electrică conform prevederilor Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică în vigoare;
  • să respecte dispozițiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementările în vigoare și cu prevederile contractelor de distribuție/furnizare a energiei electrice în vigoare;
  • să nu modifice valorile parametrilor de protecție și de reglaj stabilite cu OR;
  • să ia măsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare/rețea nu există prevederi contrare;
  • să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relație contractuală, în cazul în care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare este de cel puțin 1 MVA, conform reglementărilor emise de ANRE. Transmiterea prognozelor și modul de determinare a prețului cu care se facturează abaterile de la valorile prognozate se vor efectua conform prevederilor din contractul de furnizare a energiei electrice, în cazul contractelor de furnizare încheiate pe piața concurențială și conform reglementărilor specifice, elaborate de ANRE, în cazul contractelor de furnizare care au la bază contractele-cadru emise de ANRE;
  • orice alte obligații prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de prezentul regulament, de contractele semnate sau de alte acte normative aplicabile.

 • Care este modalitatea de acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea?

  Raspuns:

  Furnizorul de energie poate acorda despăgubiri atunci când deteriorarea aparaturii electrocasnice a intervenit în urma unor evenimente din culpa operatorului de rețea. Despăgubirile pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice se acordă clientului final dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • pentru locul de consum unde s-a produs evenimentul există încheiat contract de furnizare a energiei electrice cu clientul final;
  • clientul final a solicitat în scris acordarea despăgubirii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale.

  În cererea de despăgubire clientul final va menționa cel puțin următoarele informații:

  • numele titularului contractului de furnizare;
  • adresa locului de consum;
  • date de contact (telefon, e-mail);
  • data la care a avut loc evenimentul care a produs deteriorarea receptoarelor electrocasnice/data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului;
  • valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice.

  Furnizorul de energie, după primirea cererii de despăgubire din partea clientului final și dacă sunt îndeplinite condițiile enumerate mai sus, va solicita operatorului de rețea analiza incidentului reclamat.

  Ulterior operatorul de rețea va înștiința furnizorul cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor, urmând ca în următoarele 3 zile lucrătoare trasmita raspunsul clientului final.

  Dacă clientul final este îndreptățit să primeasca despăgubiri, în termen de 60 de zile lucrătoare trebuie să prezinte furnizorului, respectiv distribuitorului, documentele justificative în vederea calculării despăgubirilor, precum și modalitatea de acordare a sumei stabilite pentru despăgubire (virament bancar sau mandat poștal).

  Procesul de acordare despăgubiri este reglementat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 177/2015 pentru aprobarea “Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea”.

  Solicitarea de despăgubire poate fi transmisă furnizorului prin orice orice canal de comunicare scris.

Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați