Intrebari frecvente

 • In ce conditii un consumator poate schimba furnizorul de energie electrica?

  Raspuns:
  In prezent piata de energie electrica din Romania este complet liberalizata. In aceasta situatie, orice consumator de energie electrica are dreptul sa isi aleaga furnizorul dintre titulari cu licenta de furnizare listati pe site-ul ANRE si sa contracteze direct cu acesta energia electrica necesara. Lista furnizori de energie electrica licentiati poate fi consultata aici.

 • Schimbarea furnizorului presupune intreruperea alimentarii cu energie electrica?

  Raspuns:
  Procedura de schimbare a furnizorului incepe cu 21 de zile inainte de data efectiva de intrarea in vigoare a noului contract, astfel incat sa existe suficient timp pentru indeplinirea tuturor obligatiilor de catre vechiul si noul furnizor in vederea respectarii continuitatii in furnizarea energiei. Astfel este pastrata continuitatea in alimentare la aceiasi parametri de calitate.

 • O sa am probleme de calitate a energiei in cazul in care imi schimb furnizorul?

  Raspuns:
  Schimbarea furnizorului de energie nu implica modificari de ordin tehnic, singura modificare este cea a structuriii pretului energiei electrice achizitionate. Calitatea energie va fi aceeasi, in conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare aferent fiecarui loc de consum.

 • Ce reprezinta Certificatul Verde?

  Raspuns:
  Certificatul verde este un titlul ce atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii si reprezinta schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile (energie verde). Statul roman sprijina investitorii in energie verde prin intermediul certificatelor verzi si prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. In prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un numar de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumparate de catre furnizorii de energie electrica, companiile de profil fiind obligate sa aiba o anumita cota de energie regenerabila in cosul de energie electrica livrata consumatorilor.

 • Cum se stabileste valoarea certificatelor verzi?

  Raspuns:
  In factura de energie electrica transmisa de catre furnizorul de energie electrica consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica, dupa achizitionarea de catre furnizor a certificatelor verzi corespunzator cotei obligatorii de achizitie. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate [CV/MWh] estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata [MWh] si pretul certificatelor verzi achizitionate de furnizorul respectiv pe pietele centralizate administrate de operatorul pietei de energie electrica. Pana cel tarziu la data de 1 septembrie a fiecarui an, furnizorul de energie electrica va regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, in functie de cota finala anuala obligatorie de achizitie de certificate [CV/MWh] stabilita de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata [MWh] si pretul certificatelor verzi achizitionate de furnizorul respectiv pe pietele centralizate administrate de operatorul pietei de energie electrica. In cazul in care rezilierea contractului se va produce inainte de data incetarii acestuia, se va regulariza contravaloarea certificatelor verzi, aferente consumului pana la data rezilierii.

 • Care este diferenta intre taxa de cogenerare si certificatul verde?

  Raspuns:
  Taxa de cogenerare sau contributia pentru cogenerare de inalta eficienta este aferenta schemei de sprijin pentru promovarea sistemelor de producere de energie electrica si termica in cogenerare. Certificatul verde este aferent schemei de sprijin pentru promovarea sistemelor de producere de energie electrica din surselor regenerabile de energie electrica (energie hidro, solara, eoliana,etc). Contributia pentru cogenerare de inalta eficienta este reglementata prin HG nr. 1215/2009 cu completarile si modificarile ulterioare privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica, iar valaorea acesteia este stabilita si modificata prin Ordin al presedintelui ANRE. Prevederea legala ce stabileste facturarea certificatelor verzi este Legea nr. 220/2008 cu completarile si modificarile ulterioare pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

 • Care este diferenta dintre un client casnic si un client noncasnic?

  Raspuns:
  Clientul casnic este clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități economice sau profesionale.

  Clientul noncasnic este clientul care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, altul decât cel casnic. În această categorie intră și producători, furnizori sau operatori de rețea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu.

 • Ce informatii contine o factura de energie electrica?

  Raspuns:
  Factura emisă de catre furnizor clienţilor finali trebuie să cuprindă urmatoarele informatii:

  • datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final;
  • numărul şi data emiterii facturii;
  • termenul de plată scadent;
  • perioada pentru care s-a facturat energia consumată;
  • modul în care a fost stabilită cantitatea de energie electrică facturată, respectiv măsurare, estimare sau autocitire, în cazul clienţilor finali la care intervalul de citire este mai mare decât cel de facturare;
  • semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, respectiv energie activă facturată, energie reactivă facturată, corecţii de energie activă/reactivă, taxă pentru putere, penalităţi pentru depăşirea puterilor contractate, penalităţi pentru abateri de la prognoza de consum, penalităţi pentru întârziere la plata facturilor etc.;
  • mărimile de facturat, cu precizarea dacă reprezintă valori măsurate, estimate sau contractate;
  • unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
  • tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi de sistem şi/sau de distribuţie, care intră în componenţa preţului/tarifului de vânzare, dacă este cazul;
  • temeiul legal de preţ, respectiv documentul prin care au fost aprobate/avizate preţurile reglementate şi taxele aplicate în factură;
  • sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată;
  • certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
  • valoarea totală de plată, cu specificarea cantităţilor totale de energie electrică facturate pe intervalul de facturare;
  • informaţii privind sumele de plată pentru care termenul scadent a fost depăşit la momentul emiterii facturii (soldul la data facturarii);
  • codul de identificare a locului de consum;
  • codul unic de identificare a punctului de măsurare;
  • modalităţi de plată a facturilor.

 • Care este periodicitatea de citire a contorului de energie electrica la consumatori?

  Raspuns:
  Intervalul de citire a indexului contorului de către Operatorul de Retea (OR), în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie electrică efectiv realizat, poate fi mai mare de o lună, dar nu trebuie să depășească 6 luni.

  În cazul prosumatorilor, periodicitatea de citire a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat este o lună calendaristică.

 • Cum pot fi semnalate intreruperile in alimentarea cu energie electrica si problemele legate de functionarea retelei electice de alimentare?

  Raspuns:
  Dacă clientul a încheiat contract pentru serviciul de distribuție direct cu Operatorul de Distributie, semnalarea problemelor legate de întreruperea în alimentare se face la Operatorul de Distribuție. Dacă contractul pentru serviciul de distribuție este încheiat cu furnizorul, clientul poate semnala problemele legate de întreruperea în alimentare atât la Operatorul de Distribuție, cât și la furnizorul de energie electrică.

 • Care sunt situatiile in care clientul final incheie contractul de retea direct cu Operatorul de Retea (OR)?

  Raspuns:

  Contractul de rețea se încheie de către clientul final cu OR, în următoarele situații:

  • locul de consum are simultan mai mulți furnizori sau face obiectul participării la agregarea de către un agregator independent;
  • la rețeaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum aparținând altor clienți finali;
  • locul de consum este racordat la o rețea de Medie Tensiune (MT) sau Inaltă Tensiune (IT), la solicitarea clientului final cu contract de furnizare încheiat pe piața concurențială. În acest caz, contractul de rețea poate include și locuri de consum racordate la o rețea de joasă tensiune ale acestui client final, aflate în zona de licență a aceluiași OR.

 • Cum se procedează dacă clientul final sesizează înregistrări eronate ele contorului?

  Raspuns:
  Dacă clientul final sesizează Operatorului de Distribuție (OD), direct sau prin intermediul furnizorului, că grupul de măsurare (contorul) este suspect de înregistrări eronate, OD efectuează o verificare la locul funcționării, cu acceptul și în prezența utilizatorului și a furnizorului, iar constatările se înscriu într-un proces-verbal semnat de părți. Echipamentul de măsurare demontat se verifică în laborator metrologic autorizat, care stabilește eroarea de înregistrare. Costul lucrărilor de verificare, demontare și remontare a grupului de măsurare se suportă de către OD, inclusiv în cazul în care sesizarea se dovedește a fi neîntemeiată. În situația unei noi reclamații neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni de la reclamația neîntemeiată ale cărei costuri au fost suportate de către OD, costul se plătește de către utilizator, prin intermediul furnizorului.

 • Cum se procedează dacă nu se poate efectua citirea contorului, cu periodicitatea stabilită, din cauza lipsei accesului la contor?

  Raspuns:

  Dacă citirea nu se poate efectua din cauza lipsei accesului la contor a reprezentantului Operatorului de Distributie, aceasta se poate reprograma, de comun acord, între clientul final și reprezentantul  Operatorului de Distributie , și prin intermediul furnizorului. Dacă un client final a fost preavizat, întrucât reprezentantul Operatorului de Distribuție nu a avut acces la contor, este obligatorie respectarea termenului din preaviz în ceea ce privește contactarea furnizorului sau a distribuitorului. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum.

 • Ce este prosumatorul?

  Raspuns:

  Prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

 • Cui trebuie să se adreseze prosumatorul care deține o unitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum pentru certificarea calității de prosumator?

  Raspuns:
  Prosumatorul se va adresa Operatorului de Distribuție la rețeaua căruia este racordată unitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.

 • Cui poate vinde energia electrică prosumatorul care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum si la ce pret?

  Raspuns:

  Prosumatorul care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi poate vinde energia electrică produsă din acestea și livrată în rețeaua electrică furnizorului de energie electrică cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la prețul prevăzut la art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru a beneficia de acest preț, indiferent de data punerii în funcțiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

  • activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;
  • puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 100 kW pe loc de consum;
  • schema electrică a centralei electrice prevăzute la lit. b) este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în rețeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produse în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;
  • sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevazută la lit. b) si livrată în rețeaua electrică, precum și a energiei electrice consumate din rețea.

  Furnizorul cu care consumatorul are incheiat contract de furnizare energie electrica este obligat să prezinte prosumatorului în termen de 10 zile de la solicitarea acestuia din urma, un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice, conform contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018.

  De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice, furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu în prima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an calendaristic.

 • Cum se realizează facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale Operatorului de Retea (OR) în cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice?

  Raspuns:

  În cazul în care intervalul de citire de către OR a indexului grupului de măsurare este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, facturarea în perioada cuprinsă între două citiri consecutive ale OR se realizează, succesiv:

  • pe baza consumului de energie electrică determinat prin autocitirea indexului grupului de măsurare de către clientul final și transmiterea acestuia în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor. Atunci când consideră eronată autocitirea, furnizorul solicită clientului final refacerea autocitirii;
  • în situația în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de furnizor:
  • pe baza unui consum estimat de energie electrică, prevăzut într-o convenție de consum stabilită de comun acord de clientul final cu furnizorul;
  • pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;
  • pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară a anului precedent.

  Regularizarea consumului de energie electrică corespunzător valorilor citite se efectuează în prima factură emisă după citirea indexului grupului de măsurare de către OR.

 • În ce situații furnizorul/Operatorul de Retea (OR) nu răspunde pentru daunele materiale?

  Raspuns:

  Furnizorul/OR nu răspunde pentru daune materiale dacă întreruperea furnizării energiei electrice sau calitatea necorespunzătoare a energiei electrice se datorează următoarelor cauze:

  • forța majoră/condițiile meteorologice deosebite, pentru care furnizorul/OR poate dovedi că aceasta l-au împiedicat să își respecte obligațiile contractuale;
  • daunele materiale sunt cauzate de întreruperi planificate notificate conform Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și, după caz, Standardului de performanță pentru serviciul de transport al energiei electrice și pentru serviciul de sistem, în vigoare;
  • daunele materiale sunt cauzate de întreruperi în situații excepționale, dacă OR și furnizorul au acționat în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare pentru astfel de situații

 • Prin ce mijloace se anunță de către Operatorul de Retea întreruperile programate?

  Raspuns:

  Operatorul de Retea informează clienții finali și furnizorii acestora cu privire la data, ora, precum și durata întreruperilor planificate în alimentarea cu energie electrică, prevăzute în standardele de performanță, prin următoarele mijloace:

  • în scris sau telefonic, clienților finali noncasnici mari, precum și clienților vulnerabili care necesită continuitatea alimentării cu energie electrică; se poate folosi și calea electronică de transmitere, respectiv e-mail, SMS, cu confirmarea primirii;
  • prin mass-media, pagina proprie de internet și/sau afișaj la locurile de consum ale clienților finali noncasnici mici și ale clienților casnici.
Cookie-urile ne permit să vă oferim online serviciile noastre. Pentru a vă bucura de toate facilitățile website-ului este necesar să le acceptați